REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ZAKUPÓW W SKLEPIE INTERNETOWYM TJMMNW. SKLEP INTERNETOWY DZIAŁAJĄCY POD ADRESEM WWW.TJMMNW.COM , PROWADZONY JEST PRZEZ FIRMĘ: MATEUSZ JANICKI, Z SIEDZIBĄ W LUBLINIE PRZY UL. KONCERTOWA 19/68 (20-843), NIP: 7123370382 , REGON: 380167205

 


 

I. ZAMÓWIENIA

1.1. ZAMÓWIENIA MOŻNA SKŁADAĆ POPRZEZ FORMULARZ DOSTĘPNY NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU

1.2. WARUNKIEM REALIZACJI ZAMÓWIENIA JEST PODANIE PRZEZ KLIENTA DANYCH POZWALAJĄCYCH NA WERYFIKACJĘ KLIENTA I ODBIORCY TOWARU. SKLEP POTWIERDZA PRZYJĘCIE ZAMÓWIENIA E-MAILEM . SKLEP MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ZAMÓWIENIA, OGRANICZYĆ SPOSÓB PŁATNOŚCI LUB ŻĄDAĆ PRZEDPŁATY W PRZYPADKU, GDY ZAMÓWIENIE BUDZI UZASADNIONE WĄTPLIWOŚCI, CO DO PRAWDZIWOŚCI I RZETELNOŚCI PODANYCH DANYCH BĄDŹ SPOSOBU ZAPŁATY.

1.3. DLA STRON WIĄŻĄCE SĄ INFORMACJE ZAWARTE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU PRZY KUPOWANYM TOWARZE W MOMENCIE ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA, W SZCZEGÓLNOŚCI: CENA, CHARAKTERYSTYKA TOWARU, JEGO CECHY, ELEMENTY WCHODZĄCE W SKŁAD ZESTAWU, TERMIN I SPOSÓB DOSTAWY.

1.4. W PRZYPADKU, GDY TOWAR JEST NIEDOSTĘPNY (BRAK TOWARU W MAGAZYNIE ) I NIE MA MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA KLIENTA, SKLEP MA PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD REALIZACJI UMOWY W TERMINIE 30 (TRZYDZIESTU) DNI, LICZĄC OD DATY JEJ ZAWARCIA. JEŻELI KLIENT DOKONAŁ ZAPŁATY ZA TOWAR - SKLEP ZWRÓCI KLIENTOWI NALEŻNOŚĆ ZA TOWAR W CIĄGU 14 (CZTERNASTU) DNI KALENDARZOWYCH OD ANULOWANIA ZAMÓWIENIA.

1.5. KLIENT MOŻE DOKONYWAĆ ZMIAN W ZAMÓWIENIU AŻ DO MOMENTU WYSYŁKI ZAMÓWIONEGO TOWARU. ZMIANY MOGĄ DOTYCZYĆ REZYGNACJI Z CAŁOŚCI BĄDŹ Z CZĘŚCI PRODUKTÓW SKŁADAJĄCYCH SIĘ NA ZAMÓWIENIE, ZMIANY W ADRESIE DOSTAWY. W PRZYPADKU REZYGNACJI Z ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAPŁATA ZOSTAŁA DOKONANA Z GÓRY, ZWROT ZAPŁATY NASTĄPI W TERMINIE 14 (CZTERNASTU) DNI OD DNIA OTRZYMANIA REZYGNACJI KLIENTA. ZMIAN W ZAMÓWIENIU MOŻNA DOKONYWAĆ KONTAKTUJĄC SIĘ Z OBSŁUGĄ SKLEPU PRZEZ E-MAIL.

1.6. WSZYSTKIE CENY TOWARÓW ZAMIESZCZONE NA STRONIE INTERNETOWEJ SKLEPU PODAWANE SĄ W ZŁOTYCH POLSKICH I ZAWIERAJĄ PODATEK VAT. KOSZTY DOSTAWY ORAZ SPOSÓB DOSTAWY TOWARU ODBYWA SIĘ W WYBRANY PRZEZ KLIENTA I OKREŚLONY W ZAMÓWIENIU SPOSÓB.

1.7. SKLEP MA PRAWO ANULOWAĆ ZAMÓWIENIE PO 5 DNIACH ROBOCZYCH OD ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA PRZEZ KLIENTA, JEŚLI NA KONCIE SKLEPU NIE MA ZAKSIĘGOWANEJ PŁATNOŚCI ZA ZAMÓWIENIE (PRZY WYBRANEJ OPCJI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNEJ LUB KARTĄ KREDYTOWĄ LUB PRZELEWEM).


 

 II. DOSTAWA ZAMÓWIEŃ

2.1. ZAMÓWIENIA DOSTARCZANE SĄ ZA POŚREDNICTWEM POCZTY POLSKIEJ LUB FIRMY KURIERSKIEJ, NA ADRES WSKAZANY W ZAMÓWIENIU PRZEZ KLIENTA.

2.2. SKLEP NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA NIEDOSTARCZENIE TOWARU LUB OPÓŹNIENIE W DOSTAWIE SPOWODOWANE BŁĘDNYM LUB NIEDOKŁADNYM ADRESEM PODANYM PRZEZ KLIENTA.


 

III. ZASADY DOKONYWANIA PŁATNOŚCI

3.1. ZAPŁATA ZA ZAMÓWIONY TOWAR MOŻE BYĆ DOKONANA WEDŁUG WYBORU KLIENTA: - PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM; - KARTĄ PŁATNICZĄ.

 

IV. ZWROT ORAZ WYMIANA TOWARU

4.1. ZGODNIE Z ART. 7 UST. 1 USTAWY Z DNIA 2 MARCA 2000 R. O OCHRONIE NIEKTÓRYCH PRAW KONSUMENTÓW ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SZKODĘ WYRZĄDZONĄ PRZEZ PRODUKT NIEBEZPIECZNY (DZ.U. Z 2000 R. NR 22 POZ. 271 Z ZM.) („USTAWA”), KLIENTOWI, KTÓRY JEST KONSUMENTEM PRZYSŁUGUJE PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TOWARU. WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ZAWIERA FORMULARZ WYMIANY/ZWROTU.

4.2. ZWRACANY LUB WYMIENIANY TOWAR POWINIEN BYĆ KOMPLETNY, POSIADAĆ METKI I NIE MOŻE NOSIĆ ŚLADÓW UŻYTKOWANIA.

4.3. W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA OD UMOWY SPRZEDAŻY, NA ZASADZIE WSKAZANEJ W PKT. 4.1., ZARÓWNO SKLEP JAK I KLIENT BĘDĄCY KONSUMENTEM SĄ ZOBOWIĄZANI DO ZWROTU WSZYSTKIEGO, CO OTRZYMALI OD DRUGIEJ STRONY NA MOCY ZAWARTEJ UMOWY.

4.4. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY NIE PRZYSŁUGUJE KONSUMENTOWI W WYPADKACH OKREŚLONYCH SZCZEGÓŁOWO W ART. 10 UST. 3 USTAWY.

4.5. KLIENT ZA UPRZEDNIĄ ZGODĄ SKLEPU MOŻE W TERMINIE 14 DNI OD DNIA OTRZYMANIA TOWARU PRZEZ KLIENTA WYMIENIĆ TOWAR NA INNY. W TAKIM PRZYPADKU POWINIEN WYPEŁNIĆ FORMULARZ WYMIANY/ZWROTU.

4.6. W PRZYPADKU WYMIANY TOWARU, UISZCZONA CENA ZOSTANIE ZALICZONA NA POCZET CENY WYMIENIONEGO TOWARU, EWENTUALNA RÓŻNICA W CENIE ZOSTANIE ODPOWIEDNIO UISZCZONA PRZEZ KLIENTA LUB ZWRÓCONA PRZEZ SKLEP.

4.7 SKLEP NIE ODBIERA KIEROWANYCH DO NIEGO PRZESYŁEK PRZESŁANYCH ZA POBRANIEM I NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIMI PRZESYŁKAMI.

4.8 PROCES WYMIANY TOWARU TRWA DO 30 DNI ROBOCZYCH. SPRZEDAJĄCY ZASTRZEGA SOBIE RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ WYDŁUŻENIA TEGO TERMINU W PRZYPADKU BRAKU TOWARU W MAGAZYNIE.


 

V. REKLAMACJA TOWARU

5.1. ZGODNIE Z USTAWĄ O SZCZEGÓLNYCH WARUNKACH SPRZEDAŻY KONSUMENCKIEJ ORAZ O ZMIANIE KODEKSU CYWILNEGO Z DNIA 27 LIPCA 2002 R. (DZ.U Z 2002 R. NR 141, POZ. 1176 Z ZM.) WOBEC KLIENTÓW BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI, SKLEP ODPOWIADA ZA NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ. W PRZYPADKU KLIENTÓW NIE BĘDĄCYCH KONSUMENTAMI, SKLEP ODPOWIADA NA ZASADACH OKREŚLONYCH W KODEKSIE CYWILNYM.

5.2. KLIENT ZGŁASZAJĄC REKLAMACJĘ ZOBOWIĄZANY JEST PRZESŁAĆ TOWAR WRAZ Z WYPEŁNIONYM FORMULARZEM REKLAMACJI NA ADRES: MATEUSZ JANICKI KONCERTOWA 19/68, LUBLIN 20-843

5.3. SKLEP POINFORMUJE KLIENTA O ROZPATRZENIU REKLAMACJI W CIĄGU 14 DNI OD ZŁOŻENIA REKLAMACJI. KLIENT POWINIEN PODAĆ W FORMULARZU REKLAMACJI DANE KONTAKTOWE UMOŻLIWIAJĄCE SKONTAKTOWANIE SIĘ Z KLIENTEM W WYMIENIONYM TERMINIE, NP. NUMER TELEFONU LUB ADRES E-MAIL.


 

VI. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

8.1. SKŁADAJĄC ZAMÓWIENIE W SKLEPIE KLIENT WYRAŻA ZGODĘ NA UMIESZCZENIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W BAZIE ORAZ NA ICH PRZETWARZANIE DLA CELÓW REALIZACJI UMOWY. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ KLIENTA ORAZ ZGODA NA ICH PRZETWARZANIE SĄ NIEZBĘDNE DO ZREALIZOWANIA ZAMÓWIENIA PRZEZ SKLEP. KLIENT PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PODANIE NIEPRAWDZIWYCH DANYCH OSOBOWYCH.

8.2. DANE OSOBOWE SĄ CHRONIONE ZGODNIE Z USTAWĄ Z DNIA 29.08.1997 R. "O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH" (DZ.U. NR 133 POZ. 883) W SPOSÓB UNIEMOŻLIWIAJĄCY DOSTĘP DO NICH OSÓB TRZECICH.


 

 VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. INFORMACJE O PRODUKTACH ZAMIESZCZONE NA STRONACH SKLEPU NIE STANOWIĄ OFERTY W ROZUMIENIU KODEKSU CYWILNEGO.

9.2. DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI O PRODUKTACH NA STRONACH SKLEPU NIE OZNACZA DOSTĘPNOŚCI TYCH PRODUKTÓW W MAGAZYNIE I MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

9.3. WSZYSTKIE NAZWY PRODUKTÓW ZAMIESZCZONE NA STRONIE SKLEPU UŻYWANE SĄ W CELACH IDENTYFIKACYJNYCH I MOGĄ BYĆ CHRONIONE I ZASTRZEŻONE NA PODSTAWIE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ (DZ. U. NR 119 Z 2003 R. POZ. 1117).

9.4. SKLEP NIE ODBIERA KIEROWANYCH DO NIEJ PRZESYŁEK ODESŁANYCH ZA POBRANIEM I NIE ODPOWIADA ZA KOSZTY ZWIĄZANE Z TAKIMI PRZESYŁKAMI.